7. Isikuandmed ja nende kasutamine
7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed, kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.
7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.