KAUBA TAGASTAMINE
Kauba tagastamine
5. Lepingust taganemine
5.1. Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Mööblikeskus e-poe klienditeenindusele teatama.
5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient tagastamisõiguse kasutamiseks viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist) täitma Toote tagastus-vormi (ava siit) ning tagastama toote/tooted neid eelnevalt kasutamata ning originaalpakendis.
Ootamatu defekti ilmnemisel tegutsege järgmiselt:
1. Otsige välja kauba ostuarve.
2. Teatage oma probleemist e-posti aadressile: mk.moobel@gmail.com või helistage klienditeeninduse telefonile 56963320. Kindlasti andke teada kontakteerumisel ostuarve number.
5.3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa (ilma transpordi maksumuseta) kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, va käesolevate tingimuste punktis 5.5. sätestatud juhtudel.
5.4. Klient kohustub Lepingust taganemisel ja toote/toodete tagastamisel kandma kauba tagastuskulud vastavalt kulutustele, seoses toote tagastamisega, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
5.5. Kui tagastatav toode on halvenenud või vigastatud kliendi süül ning ei ole tingitud Teenuse osutajast, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.
6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
6.1. Teenuse osutaja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.
6.2. Teenuse osutaja ei vastuta:
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient täitma toote tagastuse-vormi hiljemalt 1 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi, toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.
6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordi maksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
6.6. Tagastamise õigus puudub madratsitel.